Reklame :

Wednesday, December 17, 2014

Analiza kljucnih izazova za strategijski menadzment u eri digitalne revolucije

Ovaj rad analizira ključne izazove za strategijski menadžmnet u eri digitalne revolucije 21. vijeka.  Nevjerovatno brz rast inovacija iz domena komunikacionih i informacionih  tehnologija u poslednjih par decenija  promjenio je naše okruženje  više nego citava industrijska revolucija. Uz razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija strategijski menadžment mnogih kompanija je odlučio da iz temelja mjenja svoje strategije. Novo  postkapitalističko društvo, odnosno globalizacija, nije tako  sjajna kao što je mnogi opisuju. Naprotiv , razvojem novih tehnologija i pojavom globalizacije nastali su mnogu problemi koje niko nije mogao predvidjeti.  Masovna otpuštanja radnika i finansijske krize a ipak kao rezultat imamo veće  profite mnogih multinacionanih kompanija.  Kroz ovaj rad su objašnjeni ovi događaji koji su zasnovani na činjenicama koje su se dogodile u proteklih 20 godina.
Da bi bolje shvatili šta se desilo početkom 21 vijeka, i koji je razlog masovnim otpuštanjem radne snage moramo objasniti šta se desilo u prethodnom periodu.   Nakon drugog svjetskog rata, kada je većina  starog kontinenta bila uništena  uslijedio je period  naglog rasta i razvoja , zapošljavanja , novih inovacija, tehnologija , jednostavno rečeno prosperiteta. U tom period tržiste nije bilo zasićeno, apsorbovalo je  apsolutno sve što se prozivelo. Pojavile su se ogromne korporacije koje su zapošljavale  desetinama hiljada, pa cak i stotinama hiljada radnika. Domninantne strategije u tom period su bile strategije rasta i razvoja. Konurencija nije postojala iz razloga  zato što je tržistu bilo potrebno više nego što su sve kompanije mogle proizvesti.  Nakon ovog perida dolazi do zasićenja tržista,  neke od najvećih kompanija su propale jer nisu predvidjele stagnacju. Suočene sa mnogim problemima koji su se pojavli nakon zasićenja trzista uvjedjelo se da su potrebne određene promjene. Sada je konkurencija postala veoma jaka i svaka nova inovacja  je mogla predstavljati  pobjedu nad konurencijom.  Mnoge kompanije su konkurenciju shvatle ozbiljno i  počele da se okrecu ka novim strategijama odnosno  naglom ulaganju u znanje, učenje i inovacije.  Nakon finansijske krize  sedamdesetih godina  uslijedio je period novih pronalazaka od kojih je najznačajniji  pronalazak interneta.   Internet je bio ključni pronalazak za nastanak digitalne ere.
Digitalnu eru , koja je nastala početkom devedesetih godina prošlog vijeka, odlikuju mnoge promjene u okruženju kao što je pojava elektronskog poslovanja odnosno napretka tehnologije.   Elektrnsko poslovanje se odnosi na nekoliko oblasti poslovanja koje se odnosi na elektronsku trgovinu, elektronske finansije , elektronske komunikacije  i elektronske usluge.  Elektronske usluge podrazumijevaju obavljanje određenih poslova “na daljinu”. Elektronska trgovina omogućava  potrošačima da kupuju proizvode sa udaljenih lokacija, iz druge drzave pa čak i sa drugog kontinenta.  Takav vid kupovine predstavlja često najbrži i najjeftinji način kupovine.   Pojava interneta i elektronskog poslovanja je omogućila pojavu  novih, još modernijih tehnologija,  soficistirane računarske opreme i robota.  Uvođenje robota u proizvodnju je promjenilo način poslovanja velikih kompanija pogotovo u auto industriji i avio industriji.   Mnoge kompanije su iskoristile  elektrnsko poslovanje u smislu upravljanja na daljinu, te su počele alocirati svoju proizvodnju širom svijeta tražeci jeftiniju radnu snagu, jeftnije  materijale a ujedino I približavanje proizvodnje novim  tržištima.   Prednost elektronskog poslovanja ogleda se i u tome što smanjuje troškove  komunikacije I smanjuje potrebe kompanije da otvaraju  sjedišta u svakoj državi   ili kontinentu na kojem posluje  jer  su sada u mogućnosti da upravljaju  svim proizvodnim pogonima širom svijeta  iz jednog centra  odnosno jedne drzave. 
Tehnološki proces je doveo do pojave globalizacije. Globalizacija predstavlja poslovanje kompanija preko nacionanih  granica, odnosno širom svijeta.  Proces globalizacije donosi nove prilike kompanijama ali isto tako i mnoge probleme. Dakle, mi zaklučujemo da su kompanije ulaganjem u inovacije i znanje doprinjele procesu globalizacije ali ujedino su same sebi stvorile nove probleme. Ti problemi su se odnosili na jos veću konkurenciju među već postojećim konkurentima.  A jedan od najvecih problema je bio pronalazak novih ljudskih resursa koji bi uspješno upravljali djelovima kompanija na drugim kontinentima i u drugm državama.   Iz nase perspektive je jasno da su se nagli razvoj tehnologije i globalizacija odvijali istovremeno, ali u tom trenutku mnoge kompanije nisu bile svjesne tog simultanog događaja.  Pojedine korporacije  koje su to primjetile mogle su da iskoriste mnoge prednosti tehnologije i tako riješe problem nedostatka kvalitetnih ljudsih reusrsa u  drugim zemljama  tako sto bi koristile elektrosnko upravljanje “na daljinu”.  
Globalne kompanije su naglo rasle , povećavale profit  i povećavale broj zaposlenih .  Za ovaj napredak  su zaslužne i globalizacja i napredak tehnologije. Uskoro se globalno tržište zasitilo i konkurencja je postajala sve jača i jača.  Sa konstantnim rastom životnog standarda, rastom plata , rastom socjalnih izdataka za kompanije dolazilo je do  poteškoća u poslovanju. Dok je isvremeno napredovala tehnologija i pojavljivale su se soficistirane mašine i roboti koji su mogli zamjeniti stotine ,cak i hiljade radnika.  Pojavila se potreba za novim strategijama.  Strategijski menadžmnet  mnogih kompanija je odlucio da  pređe sa strategije rasta na strategiju smanjivanja broja zaposlenih.    Kao očigledan dokaz imamo  podatak da je grupacija  Daimler AG  2000. godine zapošljavala 480.000 radnika (Izvor : Finansijski izvještaj Daimler AG za 2000godinu)  a  2013. gdine su zapošljavali samo 243.000 radnika (Izvor : Finansijski izvjestaj Daimler AG).  Dok se profit  iste kompanije  u 2013 godini povećao  u odnosu na 2000 godinu .Gotovo identične poteze su napravile sve multinacionalne kompanije . Povećanje produktivnosti i profitabilnosti ovih multinaconalnih kompanija  uz  duplo manje angažovanje radne snage direktna je posljedica promjena u strategijskom  menadžmnetu.   Zamjena postjeće radne snage  robotima i modernim mašinama nas podjsjeća na industrijsku revolucju kada su na sličan nacin mnogu ljudi ostali bez posla i kao da se istorija vrti u krug.  Mnoge kompanije su platile ogromne kazne za masovna otpuštanja  ali izgleda da su postigle svoj konačni cilj koji se odnosio na bolji kvalitet proizvoda, manji  troškovi ,veci profit  I veća konkurentnost. 
Sa daljim procesom razvoja tehnologije i rasta  globalizacje dolazi do sve većeg znanja, do sve većih inovacija i do novih informacija.   Pojava “pametnih” softvera, odnosno softvera koji su sposobni da uce promjenio je  mnoge kopanije iz korijena.   Ugradnjom “pametnih” softvera u mnoge mašine, kao što su avioni, brodovi, roboti u proizvodnji   pomoglo je mnogim kompanijama da naprave ogromne uštede  prilikom obučavanja ljudskih resursa. Kao primjer   mozemo sagledati upotrebu “ pametnih “ softvera u avio industriji.   AirBus A380 je najmoderniji putnički avion čiji softver šalje podatke svog leta  drugim AirBus A380 avionima. Drugi avoni  koji su kopirali podatke sa prvog leta  su sposobni da autnomno, bez uravljanja pilota ponove isti let kao prvi avion, iako nikada nisu letjeli. Takođe da  uspješno polete i  da uspješno slete bez upravljanja pilota .Takvi  softveri su pomogli mnogim avio kompanijama da smanje troškove obuke pilota, da ubrzaju proces regrutovanja novih pilota i automatski da smanje mogućnost greške prilikom leta.  Sve ove nove inovacije, nove tehnologije koje su se pojavile u poslednjih nekoliko godina su pomogle mnogim kompanijama da povećaju svoje profite a isto tako da smanje troškove.
Ukratko smo vidjeli kako su kompanije  konstantnim promjenama svojih strategija, konstantnom prilagođavanju novom okruženju i konstantnom mjenjanju tog novog okruženja uspjele da se izbore sa svim problemima i da sa manje angažovanih inputa ostvare bolje rezultate.   Nije lako promjeniti strategiju preko noći a mnogi su to uspjeli. Ključni izazovi za mnoge strategijske menadžere kompanija su se odnosili na prepoznavanje novih prilika i na prepoznavanje novih pretnji.  U eri dgitalne revolucije nije bilo jednostavno donjeti odluku o  smanjenu ljudskih resursa i uvođenju sofiistirane opreme u proizvodnju. Jer mnogi menadžeri nisu mogli u tom trenutku da prepoznaju šta će se desiti u budućnosti.  Velika je vjerovatnoća da bi menadžeri donjeli neke druge odluke kada bi imali mogucnost da iz današnje perspektive posmatraju deset ili dvadeset godina unazad. Danas se govori o nekoj “vještačkoj inteligencji” i vjerovatno sada strategijski menadžeri  mnogih kompanija razmišljaju kako da mjenjaju svoje strategije  i traze nacine kako da iskoriste potencijane mogućnosti  “vještačke inteligencije” da bi postigli svoje ciljeve. Mi nismo sigurni sta će se desiti u narednih par godina,  nismo sigurni  u promjene koje se trenutno dešavaju, jer nemamo mogućnost da ih sagledamo cjelokupno.  Jedno je da  smo sigurni da  više nepostoji jedna strategija  koje  jedna kompanija treba striktno da se drži.  Svakodnevno se desavaju neke promjene koje  nas tjeraju da danas mislimo drugačije nego što smo mislili juče.   Dok mnogi zagovaraju  sve veću upotrebu “vještačke inteligencje” u svim sferama našeg života ,drugi upozoravaju na pretnje koje dolaze sa razvojem “vještacke inteligencije”. Poznati fizičar Stehen Hawking izjavio je  za novinarsku agenciju BBC da : “ Razvoj pune vještačke inteligencije može označiti kraj ljudske vrste “ .(BBC intervju 02. Decembar 2014. http://www.bbc.com/news/technology-30290540 ) Ova izjava nam daje za pravo da razmislimo da li mi to u želji da pronalazimo nove tehnologije ustvari sami sebi kopamo jamu.   Da li mozda postoji način da ljudi upravljaju “vještačkom inteligencijom”?  Ako zaista postoji način da ljudi upravljaju “vještačkom inteligencijom” zašto je onda nazivamo “vjestackom inteligencijom”?  Mi nismo u prilici da iz ove perspektive sa sigurnošću tvrdimo šta će se desiti u budućnosti  sa naukom i razvojem tehnologije.  Isto tako strategijski menadžment nije mogao sigurno predvidjeti dešavanja prije nastanka digitalne ere. Ali strategija je fleksibilna veličina i  strategija se moze promjeniti svakog trenutka.  Kao sto znamo strategija predstavlja alat   i tehnike kojim postižemo naše krajnje ciljeve.  Ukoliko dođe do promjene u okruženju mi moramo mjenjati naše alate i naše tehnike da bi što kvalitetnije i što prije ostvarili naš cilj.    Ključni izazovi za strategijski menadžment  u digitalnoj eri se odnose na što veći broj promjena u okruženju i na njihovo prilagođavanje.  Nevjervatno je kako  danas informacije brzo kruže i ukoliko već “danas” ne iskoristimo priliku  “sutra” će biti kasno.   Isto tako ne možemo precizno tvrditi koji su ključni izazovi u eri digitalne revolucje za strategijski menadžment jer  digitalna era još traje.  Digitalna era je tek počela, tek se stvaraju novi problemi i pronalaze se  nova riješenja.  Samo oni koji budu svakodnevno presipitivali svoje odluke, mjenjali strategije moći će uspješno da se izbore sa digitalnom revolucijom. 

            Iz svega do sada rečenog, mi možemo zaključiti da svaka era u ljudskoj istoriji nosi podjednake izazove za strategijski menadžment  kao i u eri digitalizacije. Kao neke generalne izazove za strategisjki menadzment u digitalnoj eri možemo izdvojiti  globalizaciju i tehnologiju.  Globalizacija i tenologija rastu simultano i utiču jedna na drugu. Bez razvoja tehnologije ne bi bilo razvoja globalizacije a isto tako bez  globalizacije ne bi bilo dovoljnog razvoja tehnologije.  Sve  interakcije između globalizacije i tehnologije dovele su do promjene nacina upravljanja preduzećima i do promjene našeg svakodnenog života.  Ubrzan razvoj  tehnologije, ubrzana globalizacija  ima za posljedicu sve više izazova  za strategijski menadžment.   Dakle zaključujemo da su glavni izazovi strategijskog menadžmneta prilagođavanje na novo okruženje.  Budućnost koja dolazi  dnosi sa sobom još veće probleme, jos veće izazove, još bolje tehnologije. Na nama je se izborimo sa svim  nevoljama i prilikama koje nam dolaze ali jedno je sigurno, da bez praćenja novih trendova i novih tehnologija nećemo uspjeti naći najbolje odgovore na izazove koji nas očekuju.

No comments:

Post a Comment