Reklame :

Monday, December 22, 2014

Analiza kljucnih izazova za strategijski menadzment u eri digitalne revolucije ( 2. Rad )

Tema ovog rada su ključni izazovi strategijskog menadžmenta u eri digitalne revolucije. Na početku će se govoriti uopšteno o strategiji, a zatim kako je pojava novih tehnologija dovela do njenih promjena. Naglasak će biti na razvoju interneta, jer je on možda najviše doprinio tim promjenama kao i o mogućnostima koje on pruža. Najbitnija promjena do koje je internet doveo je pojava elektronskog poslovanja, a oblast elektronskog poslovanja koji se najviše razvio je internet trgovina. Zatim će biti riječi o tome na koji način je internet doveo do „brisanja“ granica, odnosno do razvoja globalnog tržišta čiji su glavni aspekti globalno organizovana proizvodnja, investicioni tokovi i sve brže tehnološke promjene. Na kraju će se reći kako su ove promjene zajedno dovele do razvoja društva znanja, koliko je ono bitno u organizaciji i koja je uloga menadžera u jednoj savremenoj kompaniji.
Strategija je jedna od riječi koje menadžeri najčešće upotrebljavaju. Ona je relativno nov koncept koji u poslovnoj teoriji i u praksi preduzeća počinje da se koristi od sredine pedesetih godina dvadesetog vijeka. Strategija je grčka riječ i ona je pozajmljena iz vojne terminologije (strategos znači general, odnosno vojskovođa). Riječ strategija, prema tome, bukvalno znači „vještina generala“. Strategija, dakle, govoreći vojnom terminologijom, označava granu ratne vojne vještine koja se bavi primjenom oružanih snaga kao cjeline na ratištu, radi postizanja ratnog cilja. Poslovanje preduzeća odvija se u „ratnoj“ sredini i u uslovima koji su slični ratnom stanju i koji zbog toga zahtijevaju stalnu borbu kako bi se ostvario neki cilj. "Ratnu" sredinu predstavlja tržište gdje se vodi stalna borba za opstanak i sticanje konkurentske prednosti da bi se dobilo povjerenje potrošača. U poslednjih nekoliko decenija došlo je do značajne promjene poslovne strategije preduzeća. "Ubrzanje promjena je posebno uslovljeno tehnološkim promjenama koje obuhvataju promjene proizvoda i usluga, procesa i danas informacionih tehnologija, kao osnovnih pretpostavki uspješnosti organizacija.“ (Mašić, Branislav , Strategijski menadžment, Univerzitet „Braća Karić“, 2009) Stacionirani i mobilni telefoni postali su neodvojiv dio svakodnevnice. Mediji kao što su novine, časopisi, radio i televizija počeli su da propagiraju brzinu, umrežavanje i pridruživanje nosiocima tehnološkog napretka. U takvim uslovima preduzeća moraju da uvode novu tehnologiju kako bi ostala konkurentna, iako to izaziva nove troškove. Preduzeća, takođe, treba da razumiju koliko su široki efekti i implikacije nove tehnologije i kako da ih iskoriste kako bi stvorili konkurentsku prednost.
„Digitalna revolucija je napravila nesamjerljiv uticaj na nastanak nove ekonomije, zbog direktnog uticaja na osnovni materijal – informaciju. Digitalna revolucija proizašla je iz dva događaja. Prvi je pad cijene procesora, koja nije promijenila mogućnosti i brzinu obrade podataka i druga je pad troškova telekomunikacija, a njen obim za prenos je ponovljen u jednakoj mjeri.“(Ćosić, Ljubiša; Dašić Predrag; Radovanović, Danka; Sladoje, Miljan; Promjene u menadžmentu kroz uticaj digitalne ekonomije, 2011) Najveće promjene izazvala je pojava interneta koji je doprinio lakšoj komunikaciji, odnosno lakšoj razmjeni informacija, a znamo da se danas sve vrti oko posjedovanja prave informacije u pravo vrijeme. Društvo je postalo informaciono, a informacija znanje, moć i novac. Internet može da se  definiše  kao globalni informacijsko-komunikacijski sistem koji spaja i povezuje kompjuterske mreže pojedinih organizacija i zemalja i koji se bavi prikupljanjem, obradom i distribucijom informacija, odnosno podataka  u svim komunikacijskim mrežama koje omogućuju pretraživanje bilo koje lokacije u mreži sa bilo koje druge lokacije u toj istoj mreži. Razvoj i upotreba interneta otvorili su preduzećima nove mogućnosti kao što su elektronsko plaćanje, smanjenje troškova, mogućnost istraživanja tržišta, laka dostupnost do potrošača i slično. „Elektronske veze i komunikacije omogućavaju kontinuirano poslovanje sa velikom efikasnošću, nižim troškovima te manjim greškama i propustima, omogućavaju veliku transparentnost podataka, informacija, znanja i dostupnost svih dijelova tržišta kako velikim tako i malim korisnicima.“ (Ćosić, Ljubiša; Dašić Predrag; Radovanović, Danka; Sladoje, Miljan; Promjene u menadžmentu kroz uticaj digitalne ekonomije, 2011) Sama upotreba informacionih tehnologija dovela je do promjena u formiranju novih proizvoda i usluga kao i načina kupovine istih, ali i sprovođenje kvalitetne poslove politike. Informacione tehnologije su imale dvije vrste uticaja na politiku preduzeća. To su neposredni uticaji koji predstavljaju uštede u resursima i vremenu kao i racionalizaciju poslovnih procesa, koje je lako izmjeriti, i posredni uticaji koje je teško izmjeriti. Pod uticajem interneta došlo je do "brisanja" granica između zemalja, a ni udaljenost više ne predstavlja problem što znači da je on jedan od faktora koji su najviše doprinijeli globalizaciji.
„Internet tehnologija pruža bolje mogucnosti za kompanije da uspostave karakteristično strategijsko pozicioniranje, nego što su to učinile prethodne generacije informacionih tehnologija. Ključno pitanje vise nije da li primjeniti internet tehnologiju - kompanije nemaju izbora ako žele da ostanu konkurentne - već kako ih primjeniti." (Michael E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business School, 2001) Ako je profitabilnost pod pritiskom u mnogim industrijama pod uticajem interneta postaje važno za kompanije da se izdvoje iz gomile - da budu isplativije od prosječnih izvođaca. To mogu da postignu nižim cijenama od cijena konkurenata, odnosno višim cijenama od cijena konkurenata kako bi se stvorile povoljne percepcije o proizvodu ili usluzi među kupcima. Takođe moguće je i kombinacijom ove dvije strategije. Internet utiče na strateško pozicioniranje na razlicite načine. To otežava kompanijama da održe operativne prednosti, ali otvara nove mogućnosti za postizanje ili jačanje prepoznatljivog strateškog pozicioniranja. Najbitnija promjena do koje je došlo pod uticajem interneta je promjena načina poslovanja, odnosno pojava elektronskog poslovanja. Pojam elektronsko poslovanje podrazumijeva svaki oblik organizacije poslovanja koji zavisi od primjene informacione tehnologije i podrške interneta. Elektronsko poslovanje (e-bussines) obuhvata nekoliko oblasti: elektronske usluge (e-service), elektronsku trgovinu (e-commerc), elektronske finansije (e-banking), elektronske komunikacije (e-communications), i elektonsku proizvodnju (e-manufacturing). Oblast koja se najviše razvila od ovih gore navedenih je elektonska trgovina koja omogućava kupcima naručivanje proizvoda putem interneta. Ova trgovina se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova (na primjer prodavac ne plaća zakup i režije za poslovni prostor). „Najveću dobit ostvaruju preduzeća koja su ispred konkurencije, te postoji izuzetna prilika za one koji takav način trgovine sada pokreću kod nas da osiguraju svoje mjesto na ovom novom tržištu.“ (Vukmirović N. Nikola, Savremeno preduzetništvo, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2006)
Kao što je gore spomenuto, upotreba interneta u preduzećima doprinijela je globalizaciji poslovanja. „Globalizacija ruši sve granice, a prisutnost sofisticiranih tehnologija mijenja pojmove udaljenosti i vremena. Pojavom interneta nestaju fizičke dimenzije jer internet mijenja prostorne i vremenske odnose među pojavama. Vremenske zone i prostorna udaljenost na internetu nestaju tako da nije bitno gdje se neko nalazi i u koje vrijeme.“ (Ćosić, Ljubiša; Dašić Predrag; Radovanović, Danka; Sladoje, Miljan; Promjene u menadžmentu kroz uticaj digitalne ekonomije, 2011) Ekonomska globalizacija predstavlja stvaranje jedinstvenog svjetskog tržišta bez fizičkih granica.. „Ekonomska dimenzija globalizacije odnosi se na ogroman porast trgovine, investicija, pojačane i povećane finansijske tokove, stvaranje globalnog, jedinstvenog svjetskog tržišta, transnacionalno integrisanu proizvodnju, prostorno i vremenski neograničene puteve biznisa, privredne zakone koji su globalni, svjetski.“ (http://ishodiste.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=28) Globalizacija je proces koji je stvoren aktivnostima ljudi i interakcijama preko nacionalnih ganica gdje su svi uključeni, bilo kao nosioci promjena ili kao ljudi koji su njima pogođeni. Danas živimo u svijetu  gdje je proizvodnja globalno organizovana i mnogi proizvodi koje koristimo došli su do nas kroz postojanje međunarodne trgovine i niza aktivnosti preduzeća u globalnom okruženju. „Kada kažemo globalizacija ne radi se samo o velikim korporativnim i globalnim firmama, poput Coca-Cole ili Microsoft-a, nego lanac snabdijevanja globalnim proizvodima  često čini niz zemalja i obuhvata niz manjih kompanija. Charles Hill ističe kako Nokia telefoni koji su možda dizajnirani u Finskoj i organizovani u njenom sistemu proizvodnje i kontrolisani od strane štaba tamo, sadrže mikročipove sa Tajvana, ali dizajnirane od strane indijskih inženjera koji rade za firmu u Kaliforniji. Telefoni mogu biti sklopljeni u Teksasu, a zatim prodati preko niza tržišta, koja upotrebljavaju lokalne reklamne agencije za kulturne razlike u njihovim kompanijama. (Paul Wetherly; Dorron Otter, The business Environment, 2008, Oxford University Press)
Danas postoji nekoliko glavnih aspekata globalizacije. Najznačajniji od tih aspekata su međunarodna trgovina i stvaranje globalnog tržišta, kao i globalno organizovana proizvodnja, investicioni tokovi i u skorije vrijeme sve brže tehnološke promjene. Prilagođavanje globalnom okruženju postaje neophodna stavka u poslovanju preduzeća, naravno, ako se ono bavi međunarodnom ekonomijom. To je iz razloga što globalno okruženje utiče i na unutrašnje okruženje preduzeća. Prilikom osmišljavanja odgovarajućih strateških odluka, preduzeća mogu da koriste različite tehnike. Da bi se iskoristila većina mogucnosti koje pruža globalizacija, što je u cilju svakog preduzeća koje posluje na međunarodnom nivou, preduzeća moraju zajedno da prilagode konkurentsku okolinu u kojoj posluju, njihove pojedinačne strategije, poslovanje i organizaciju. Nisu isti izazovi za sva preduzeća. Oni će zavisiti od stepena do kojeg su preduzeća integrisana u globalno tržište, bilo u smislu konkurentnog tržišta za svoje proizvode ili njihove resurse. Globalizacija preduzećima otvara niz mogućnosti, tj. ima niz pozitivnih uticaja. „Kao na primjer, mogućnost da povećaju prodaju na tržištu, da dobiju jeftinije resurse, da diverzifikuju i šire rizik, da se suprotstave konkurentskim prijetnjama rivala. (Paul Wetherly; Dorron Otter, The business Environment, 2008, Oxford University Press) Kompanije koje posluju na globalnom nivou treba da izaberu zemlje u koje će se širiti, a zatim da usvoje najbolju strategiju. Od ključne važnosti postaje uloga finansijskih tržišta onda kada mnoge zemlje nastoje da se integrišu u globalnu ekonomiju kada finasijski sistemi postaju otvoreniji. To je za globalni biznis značajno jer pomaže u smanjenju troškova transakcija. Iz navedenog se može zaključiti da preduzeća moraju da budu sposobna da se prilagode različitim finansijskim procedurama, različitim kulturama, različitim konceptima kao i mogućnostima različitih izvora profita, što nije nimalo jednostavno. Priča o globalizaciji nije potpuna ukoliko se ne spomene jedna od najvećih svjetskih kompanija kao što je Coca-Cola. Coca- Cola se smatra jednim od  najvrijednijih brendova u 2013. godini (smatra se da je vrijednost brenda 79.21 milijardu američkih dolara što je čini bogatijom i od nekih zemalja), dok su proizvodi ove kompanije mogli da se nađučak  u oko 200 zemalja svijeta. Svaki dan se konzumira oko 1.8 milijardi pića, a oko 94% svjetske populacije čulo je za Coca-Colu. Zanimljivo je spomenuti i da je Coca-Cola prvi sok koji se pio u svemiru što su učinili astronauti koji su testirali Coca-Cola Space Can 1985 godine.
Sa tehnološkom revolucijom i sa procesom gobalizacije dolazi do sve većeg značaja znanja i informacija. Nekad su dominantni poslovni resursi bili prirodni izvori, kapital i rad, dok su to danas znanje, informacije i intelektualni kapital.  Sve to dovelo je do razvoja društva znanja koje, takođe, predstavlja izazov strategijskog menadžmenta u doba digitalne revolucije. Društvo znanja predstavlja društvo u kojem ljudsko znanje, sručnost i sposobnosti čine najvažniji resurs za poslovanje preduzeća, tako da preduzeća i menadžeri ostvaruju svoj uspjeh  tako što ulažu i nabavljaju intelektualni kapital. Informacionu tehnologiju i savremenog menadžera najviše veže pojam organizacija koja uči. Organizacija koja uči zasniva se na dvije riječi. To su informacija i inovacija. Za menadžere je  izazov da stvore takvu organizaciju u okruzenju koje se konstantno mijenja i u kojem dominiraju kompleksnost i nepredvidljivost. Oni bi trebalo da podstaknu i motivišu zaposlene da iznose nove ideje, da razumiju kako funkcionišu njihova preduzeća i da zajedno rade na ostvarenju svojih ciljeva i ciljeva preduzeća. S obzirom na gore navedeno danas je najbitnije da menadžer ravije takvu strategiju u organizaciji koja će  obezbjediti neophodan intelektualni kapital i koja će je učiniti sto fleksibilnijom kako bi se ta organizacija što bolje prilagodila zahtjevima tržišta.
Na osnovu napisanog može da se zaključi da je razvoj interneta donio ogromne promjene u 21. vijeku. Te promjene su, naravno, uticale na preduzeća i pozitivno i negativno. Došlo je do brzog razvoja kao i osnivanja novih kompanija, ali mnoge od postojećih nisu mogle da se nose na nametnutim izazovima. Razvoj tehnologije uticao je na globalizaciju, ali i globalizacija je uticala na razvoj tehnologije. Takođe, društvo znanja je neodvojivo od tehnologije kao i od globalizacije. Zbog takve povezanosti ova tri izazova došlo je do velikih promjena u načinu upravljanja preduzećima. Bez obzira na negativne uticaje kojih ima dosta, smatra se da je onih pozitivnih dosta više. Tehnologija je nastavila i nastaviće da se ravija što će preduzećima i dalje nastaviti da bude izazov, te zbog toga ona treba da osmisle strategije pomoću kojih će se izboriti sa negativnim uticajima i iskoristiti one pozitivne kako bi stekle i učvrstile svoju konkurentsku poziciju, kako u svojim zemljama tako i na međunarodnom tržištu.


LITERATURA:
·         Mašić, Branislav , Strategijski menadžment, Univerzitet „Braća Karić“, 2009
·         Ćosić, Ljubiša; Dašić Predrag; Radovanović, Danka; Sladoje, Miljan; Promjene u menadžmentu kroz uticaj digitalne ekonomije, 2011
·         Michael E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business School, 2001
·         Vukmirović N. Nikola, Savremeno preduzetništvo, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2006
·         Internet stranica:

·         Paul Wetherly; Dorron Otter, The business Environment, 2008, Oxford University Press

No comments:

Post a Comment